Role


Rabující Švýcaři

Jedná se o pravidelné vojáky, kteří se nudí v ležení, a proto vyrážejí do okolí na lup a dranc. Přepadají diváky a na oko je okrádají. Strašení dětí je samozřejmost. Pohybují se hlavně v okolí tábora.

Rozprášení Landsknechti

Jedná se o vojáky švábského vojska, kteří uprchli z města před příchodem Švýcarů a nyní se toulají po okolí, loupí podobně jako Švýcaři a bijí se s nimi. Vyskytují se hlavně dál od tábora.

Městské stráže

Hlídají u vstupu do města a občas se vydají po cestách v okolí města, kde ochraňují pocestné, vesničany a jiné před rabujícími Švýcary a rozprášenými Landsknechty.

Vojenští biřici

Udržují pořádek v táboře a občas vyrazí na cesty, aby zpacifikovali obzvláště problémové rabující Švýcary a odvedli je do tábora. V zásadě spolupracují s městskými strážemi, ale jen ve svém rajónu.

Vesničané

Jsou to chuději a zastarale oblečení, lehce nebo vůbec ozbrojení lidé, co žijí v okolí města a trpí, kromě daní, teď hlavně od rabujících Švýcarů a rozprášených Landsknechtů. Vyrážejí do města na trh a cestou prodávají zboží kuchařkám a kampfrau od Švýcarů. Městské stráže je chrání asi jako vy si chráníte krávu, nebo slepici před krádeží nebo zabitím od cizích.

Měšťané

Jedná se o obyvatele města, kterým se daří lépe než vesničanům, což ukazuje i jejich oděv. Pohybují se po okolí, vedou řeči o běžných problémech své doby a života, občas obchodují. Taktéž mohou trpět od Švýcarů i Landsknechtů. Městské stráže se jich zastávají více tvrdě a s patřičnou úctou.

Velitel Švýcarů s ordonancí

Jedná se o skupinku obsahující velitele, pobočníka, praporečníka, kantýnskou a stráž. Velitel se s nimi pohybuje po okolí a táboře kontroluje dodržování pravidel a pořádku a případně promlouvá s měšťany a diváky.

Městský rychtář s doprovodem

Měl by to být patřičně bohatě oděný měšťan doprovázen stráží a fungující podobně jako velitel Švýcarů.

Fanatický poustevník - chiliasta + flagelanté

Chiliasta je asi nedostudovaný mnich, co žije v lesích jako poustevník, předpovídá zkázu světa a snaží se napodobovat kněží a kázat. Využívá v argumentaci neutěšenou situaci kolem města. Flagelanté se táhnou s ním a sebemrskačsky si ubližují

Táborové kuchařky a Kampfrau

Jedná se o patřičně prakticky oděné ženy, které se v táboře starají o kuchyni a chod všeho co chapi neuměj nebo dělají neradi.